Čipová karta dopravce GW Train Regio a.s.

Příkladem naší práce v oblasti bezkontaktních čipových karet je realizace tohoto systému pro dopravce GW Train Regio (dříve Viamont a.s.)

Od 10. prosince 2006 zavedla společnost VIAMONT, a.s. na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně časové jízdenky v elektronické podobě. Tyto jízdenky obsahují stejné informace jako jejich papírové varianty, liší se pouze nosič informace. Na rozdíl od tisku na papír je informace uložena v elektronické podobě na bezkontaktní čipové kartě. Stejné karty jen s jinou grafikou dnes pro odbavení cestujících používá i nástupnický dopravce, společnost GW Train Regio a.s.

O ČIPOVÉ KARTĚ GW TRAIN REGIO

Čipová karta má shodné rozměry a vlastnosti jako jiné rozšířené karty (např. bankovní platební karty). Karta je z plastu, uvnitř ní je zatavený čip (odsud dostala své jméno) a anténa. Nevyžaduje žádné napájení, informace se v čipu ukládají a čtou se z něj jen v případě, že se karta dostane do elektromagnetického pole, indukovaného takzvanou čtečkou bezkontaktních čipových karet. Na uvedené trati jsou těmito čtečkami vybaveni průvodčí ve vlaku – mají je jako součást svých přenosných osobních pokladen POP.

Informace jsou na kartě bezpečně uloženy a chráněny několika různými mechanismy - například využitím přístupových klíčů k jednotlivým informacím, digitálních podpisů, šifrováním dat atd.

V našem systému čipových karet nedochází k jakémukoli zpracovávání nebo shromažďování osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Bez čipové karty si není možné koupit na této trati časové jízdné. Důvodem je naplnění požadavku krajského úřadu na evidenci uskutečněných jízd na jednotlivých spojích i při použití časové jízdenky.

V případě ztráty karty s jízdenkou si lze za jistých podmínek nechat vystavit novou kartu, na kterou bude převedena původní jízdenka s dosud neskončenou platností (což u papírových jízdenek není možné).

Do budoucna se budou možnosti využití bezkontaktních čipových karet dále rozšiřovat.

JAK SI KARTU GW TRAIN REGIO POŘÍDIT?

Čipovou kartu GW Train Regio prodávají vlakoví průvodčí. K vystavení karty je potřeba kromě peněz ještě osobní průkaz. Tento průkaz musí splňovat následující podmínky:

 1. Musí obsahovat platnou fotografii žadatele o kartu,
 2. Musí obsahovat žadatelovo jméno a příjmení,
 3. Musí obsahovat žadatelovo datum narození,
 4. Pokud žadatel vyžaduje nějakou slevu z jízdného, pak tato skutečnost musí být z průkazu zjevná.

V současné době se akceptují následující průkazy:

 1. Občanský průkaz,
 2. Řidičský průkaz,
 3. Cestovní pas,
 4. Žákovský průkaz pro žadatele o žákovské jízdné;

Tento průkaz je třeba na požádání předložit obsluze (vlakovému personálu nebo jinému pověřenému pracovníkovi dopravce) při kontrole Vaší karty.

Při výdeji obsluha na čipovou kartu poznamená číslo průkazu, Vaše datum narození a pohlaví. Žádné další údaje se neuvádějí.

Pořízenou kartu si může držitel pro vlastní potřebu na zadní straně do vyhrazeného prostoru podepsat či nějak označit (není to ale vyžadováno).

Současně s kartou je vydáváno také Potvrzení o prodeji bezkontaktní čipové karty. Toto potvrzení slouží jako zjednodušený daňový doklad a obsahuje kromě údajů, které opsal průvodčí na kartu, ještě následující údaje:

 1. Číslo karty
 2. Kód PUK (ten je potřeba pro případné vystavení nové karty - při ztrátě karty nebo ztrátě průkazu)

PRODEJ JÍZDENKY NA ČIPOVOU KARTU

Prodej elektronické jízdenky probíhá shodně jako prodej jízdenky papírové s tím, že průvodčí na čipovou kartu nahraje požadovanou jízdenku. O prodeji elektronické jízdenky je vystaveno také papírové potvrzení, které slouží jednak jako zjednodušený daňový doklad a lze jej také použít jako doklad v případném reklamačním řízení, respektive při ztrátě čipové karty. Z těchto důvodů je proto vhodné tento doklad po dobu platnosti elektronické jízdenky uschovat (nemusí se ale vozit s sebou).

KONTROLA ČIPOVÉ KARTY VE VLACÍCH GW TRAIN REGIO

Bezkontaktní čipovou karta GW Train Regio se předkládá pověřenému pracovníkovi společnosti GW Train Regio stejně jako papírová jízdenka. Cestující je povinen umožnit pracovníkovi kartu zkontrolovat - tedy vyjmout kartu z pouzdra, bránícího komunikaci karty se čtečkou. Kartu není třeba vytahovat z případného ochranného plastikového pouzdra.

ZTRÁTA KARTY

Při ztrátě čipové karty GW Train Regio, která obsahovala platnou jízdenku, je možnost ztracenou kartu zablokovat a požádat o vystavení karty nové. Poplatek za vydání nové karty je stejný jako při nákupu karty ve vlaku. Na tuto kartu bude bezplatně nahrána náhradní jízdenka s původní platností. Možnost vystavení náhradní jízdenky se vztahuje na jízdenky s delší než sedmidenní platností.

Náhradní jízdenka bude vystavena v kanceláři GW Train Regio na nádraží v Karlových Varech dolním nádraží (vchod z prvního nástupiště - vyvýšené rampy). K vystavení nové karty a náhradní jízdenky je třeba:

 1. Doklad o nákupu čipové karty, která byla ztracena, se správným kódem PUK,
 2. Průkaz, na který byla ztracená karta vystavena,
 3. Doklad o nákupu elektronické jízdenky, která byla na ztracené kartě;

Po ověření předložených dokladů bude vystavena nová karta s náhradní jízdenkou, stejnou jako byla původní. O vystavení náhradní jízdenky bude sepsán protokol, kde je uvedeno na základě jakých dokladů byla náhradní jízdenka vystavena.

Při nahlášení ztráty karty, je tato karta označena jako blokovaná a při případném pokusu použít ji ve vlaku, bude držitel považován za cestujícího bez platného dokladu.

POTŘEBA ZMĚNY PRŮKAZU

Ztráta nebo změna průkazu, kterým se cestující prokazuje průvodčím, se řeší kanceláři GW Train Regio na nádraží v Karlových Varech dolním nádraží. Postup je obdobný jako při ztrátě karty. K provedení změny je potřeba:

 1. Doklad o nákupu čipové karty, na které má být změna provedena, se správným kódem PUK,
 2. Původní průkaz (je-li k dispozici);

Po ověření předložených dokladů bude provedena změna údaje o průkazu na kartě. O provedení změny bude sepsán protokol, kde je uvedeno na základě jakých dokladů byla změna provedena.

 
EU